متا سیلیکات سدیم ۹ آبه

متا سیلیکات سدیم ۹ آبه
سیلیکات سدیم رشیو ۲٫۳ – ۲٫۴

مدیریت کیفیت

سیلیکات سدیم رشیو ۲٫۳ – ۲٫۴

مدیریت محیط زیست

سیلیکات سدیم رشیو ۲٫۳ – ۲٫۴

ایمنی و بهداشت شغلی

متا سیلیکات سدیم ۹ آبه
اطلاعات بیشتر

متا سیلیکات سدیم ۹ آبه حالت پودی دارد . رنگ ماده سفید  یا طیفی از سفید میباشد. جهت روانسازی  دوغ آب شرکت های تولید کاشی سرامیک و چینی بهداشتی بر اساس فرمولشان قابل استفاده میباشد.

اشتراک گذاری
فهرست